Muzej Korupcije / Opština Budva / 2017 Termin: januar-jun 2017. Podrška: IPA 2016, preko Centra za građansko obrazovanje (CGO) u Podgorici Realizacija: ZMUC preko NVO Za Druga I Agora Rezultati: Cenovnik korupcije, 2 performansa (Hotl AS I Opština Budva), 3 prezentacije, radionica sa studentima FVU u Podgorici,  rezidencija za...

  Regionalna Mreža Alternativnih rezidencijalnih centara (ARC), nezavisnih kreativnih punktova za eksperimentalne boravke i rad domaćih i stranih umetnika i kulturnih radnika, osnovana je na devetoj Mobilnoj rezidenciji 2016.godine u selu Babe.     Svrha ARC-a jeste produkcija, edukacija i istraživanja u polju savremene umetnosti i kulture sa...

    Museum of Corruption / Municipality of Budva / 2017 Date: January-June 2017 Support: Center for Civic Education (CCE) in Podgorica Realization: ZMUC, Za Druga and Agora Results: Corruption price list, 2 performances (Hotel AS and Municipality of Budva), 3 presentations, workshop with Faculty of Visual Arts students in Podgorica,...